Bản Chú đại bi tiếng Việt trích trong Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni do Hoà Thượng Thích Thiền Tâm dịch Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần). Thiên…

Ngày xưa, một nhà nho tên là Lê Quát, học trò của Chu Văn An, đã từng thắc mắc về đạo Phật rằng: “Ðạo  Phật chỉ đem điều họa phúc…

Chùa Thanh Hải, tại Xóm Mới, nay là thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. do Hòa thượng Thích Nhơn Hưng, húy Tâm…

Danh từ “ngôi chùa” đã được in sâu vào tâm thức người Việt Nam ta kể từ lâu đời, nghĩa là từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam.