Theo truyền thuyết, ngay khi Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh, có hai vị Long vương đến phun hai dòng nước tắm cho Thái tử. Một vị phun dòng…

Hằng năm, cứ mỗi độ mùa Phật đản về, khắp nơi khắp chốn, ở đâu hình ảnh đức Phật hiện hữu, ngự trị, ở đó không khí càng vui tươi,…

Hơn năm trăm năm trước kỷ nguyên Tây lịch, vào một đêm thanh bình tháng Vesākha, khi tĩnh tọa trong tư thế kiết già dưới cội Bồ-đề, bên bờ sông…