Bản Chú đại bi tiếng Việt trích trong Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni do Hoà Thượng Thích Thiền Tâm dịch Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần). Thiên…